Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2013 Yılına Ait Fiyat Tarifesi Açıklandı (31.12.2012)

Kategori : Sağlık Bakanlığı Haberleri - Etiketler :, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Tarih : 31 Aralık 2012

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.SIIG.0.73.00.00-

Konu : 2013 Yılı Fiyat Tarifeleri

 

 

 

VALİLİĞİNE

(Sağlık Müdürlüğü)

 

02 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi hükmüne göre 2013 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün. üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz görev alanında bulunan belgelere ilişkin olanlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 10.11.2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 419 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında(%7.80) artırılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen fiyat tarifesi Bakanlık Makamının 26.12.2012 tarih ve 35558 sayılı onayıyla uygun görülmüştür.

Bakanlığımız tarafından düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalardan alınacak ruhsatlandırma bedellerinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün “….21.12.2012 tarihli ve 13554 sayılı yazısı hükmü gereği genel bütçeye gelir kaydedilecek miktarların Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlükleri, diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerince tahsil edilmesinin, red ve iade işlemlerinin de tahsilatı yapan muhasebe birimleri tarafından yapılmasının uygun olacağı…” bildirildiğinden uygulamanın bu çerçevede gerçekleştirilmesi birlikteliğin sağlanması bakımından uygun görülmüştür.

01.01.2013 tarihinden geçerli olmak şartıyla ilinizde faaliyet gösteren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Vakıf Üniversiteleri Hastanelerine düzenlenecek belge ve yapılan işlemlere ait ücretlerin (yatıran şahıs/firma adı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü açıklaması ve bedeli ödenmekte olan belgenin adı ve adedi açıklanmak şartıyla) ilgili muhasebe birimlerine yatırılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FİYAT TARİFESİ
BELGE ADI 2012 ÜCRET(TL) 2013 ÜCRET(TL)
l.ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI
Özel Hastane Açılış Ruhsat Bedeli 2.626 2.831
Özel Hastane Ön İzin Belgesi 872 940
Özel Hastane ek bina ilavesi 477 514
Özel Tıp Merkezi Açılış Ruhsatı Bedeli* 1307 1.409
Özel Tıp Merkezi On izin Belgesi 595 641
Özel Tıp Merkezi Ek Bina İlavesi 476 513
2.ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ FAALİYET DAİRE BAŞKANLIĞI
Özel Hastane mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı yetki belgesi 804 867
Özel Hastane ruhsat yenileme bedeli 1.340 1.445
Özel Hastane branş ilavesi, branş iptali, yatak artırımı, yatak azaltılması, adres değişikliği, 477 514
Faaliyet izin belgesi 1. bölüm (Bakanlıkça düzenlenen kısım) 477 514
Faaliyet izin belgesi 2.bölüm (Müdürlükçe düzenlenen kısım) 240 259
Tıp Merkezi Uygunluk Belgesi 474 511
Özel Dal Merkezi Uygunluk Belgesi 317 342
Özel Tıp Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi* 476 513
Özel Tıp Merkezi Ruhsat Yenileme Bedeli* 714 770
Özel Tıp Merkezi Branşİlavesi,Branş iptali; Adres değişikliği isim değişikliği; Sahip 476 513
3. ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1 ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ
3153 Sayılı Kanun kapsamında bulunan laboratuar ruhsatı (radyoloji, nükleer tıp, fiziktedavi 90 97
992 Sayılı Kanun kapsamında bulunan laboratuar ruhsatı (biyokimya, patoloji,mikrobiyoloji) 90 97
Hiperbarik oksijen tedavi merkezi uygunluk belgesi 1.320 1.423
Hiperbarik oksijen tedavi merkezi mesul müdürlük belgesi 350 377
Basınç odası teknisyenliği sertifikası 185 199
Hiperbarik hemşireliği sertifikası 160 172
Poliklinik uygunluk belgesi 238 257
Eksimer laser cerrahisi uygulama birimi uygunluk belgesi 238 257
Ağız diş sağlığı merkezi uygunluk belgesi 317 342
Ağız diş sağlığı poliklinik uygunluk belgesi 238 257
Ağız diş sağlığı müşterek muayenehane uygunluk belgesi 238 257
Ağız diş sağlığı muayenehane uygunluk belgesi 159 171
Akupunktur merkezi uygunluk belgesi 238 257
Akupunktur ünitesi uygunluk belgesi 159 171
Akupunktur muayenehanesi uygunluk belgesi 159 171
Hekim Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası 220 237
Psiko-teknik değerlendirme merkezi uygunluk belgesi 176 190
Psiko-Teknik Değerlendirme Raporu Onayı 4 4
Cerrahi müdahale uygulama izin belgesi 960 1.035
*Cerrahi Müdahale Birimi Sorumlu Belgesi 100 108
*Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesinde Değişiklik Yapılması 481 519
Bütün özel sağlık kuruluşları mesul müdürlük belgesi 100 108
Kaplıcalar uygunluk belgesi onayı 730 787
* Bakanlıkça düzenlenen belgeler için alınacak ücretlerdir.
Bütün uygunluk belgesi değişikliklerinde ilk başvurudaki ücretin yarısı alınır. (Branş eklemesi.branş çıkarılması mesul müdür değişikliği vs. nedenlerle)
Özel Tıp Merkezi Ön İzin Belgesi* 595 641
1 Faaliyet izin belgesi* 476 513
Özel Poliklinik Ruhsatnamesi* 552 595
Özel Poliklinik Mesul Müdürlük Belgesi* 276 298
Muayenehane Uygunluk Belgesi 276 298
Müessese Kuruluş Ruhsatı* 276 298
Laboratuvar Kuruluş Ruhsatı* 276 298
Müessese ve Laboratuvar mesul müdürlük belgesi 100 108
* Bakanlıkça düzenlenen belgeler için alınacak ücretlerdir.
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Ruhsatı 449 484
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Ruhsatı 449 484
Tıbbi Patoloji Laboratuvarı Ruhsatı 449 484
3.2 ÖZELLİKLİ TEDAVİ ÜNİTELERİ 0
Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Ruhsatı 730 787
Mesul Müdürlük Sertifikası (Genetik) 147 158
Üremeye yardımcı Tedavi merkezi ruhsatı 730 787
Üremeye yardımcı Tedavi merkezi ruhsatı değişikliği 365 393
Mesul Müdürlük Belgesi(ÜYTEM) 147 158
Klinik Eğitim Sertifikası 365 393
Embriyoloji Laboratuar Sorumlusu Eğitimi Sertifikası 243 262
ICSI Eğitimi Sertifikası 182 196
Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi Ruhsatı 730 787
Mesul Müdürlük Belgesi(Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi) 147 158
Ruhsat Yenileme/Değişikliği (ruhsatlandırma fiyatının %50’si)
3.3 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI RUHSATLANDIRMA VE YARDIMCI HİZMETLER
Özel Diş Protez Laboratuar Açılış Ruhsatı Belgesi 191 206
Ruhsatı Değiştirme/Yenileme 125 135
Mesul Müdürlük Belge Bedeli 80 86
Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Bedeli 150 162
4.SAĞLIK HİZMET STANDARTLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
Hastane Enfeksiyonları Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Sertifikası 185 199
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikası 185 199
5.0RGAN -DOKU NAKLİ VE DİYALİZ HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
5.1 ORGAN VE DOKU HİZMETLERİ
*Organ Nakli Merkez Ruhsatı 3.210 3.460
*Organ Nakli Merkezi Ruhsat Yenileme Bedeli 1.605 1.730
Doku Nakli Merkez Ruhsatı 3.210 3.460
Kemik İliği Nakli Merkez Ruhsatı 3.210 3.460
Doku Tipleme Laboratuarı Ruhsatı 2.409 2.597
Göz Bankası Ruhsatı 1.606 1.731
Kordon Kanı Bankası Ruhsatı 3.210 3.460
Ruhsat Yenileme (her biri için ruhsatlandırma fiyatının %50’si)
Organ Nakli Koordinatörü Sertifikası 147 158
Organ ve Doku Nakli Eğitici Sertifikası 147 158
* Faaliyet belgelerinde yer alan her faaliyet türü için ayrı ayrı ücret alınır.
Faaliyet İzin Belgesi* 500 539
Mesul Müdürlük Belgesi* 500 539
5.2. DİYALİZ EGITIM VE SERTIFIKASYON
Hemodiyaliz Sorumlu Uzman Tabipliği Sertifikası 326 351
Hemodiyaliz Sorumlu Tabipliği Sertifikası 260 280
Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası 185 199
Periton Diyalizi Hemşireliği Sertifikası 185 199
5.3 DİYALİZ HİZMETLERİ DENETİM VE DEĞERLENDİRME
Diyaliz Merkezi Yatırım izin Belgesi Bedeli 891, 960
Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli 1.755 1.892
Periton Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli 595 641
Diyaliz Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi Yenileme/DeğiştirmeBedeli 773 833
Diyaliz Merkezi Faaliyet İzin Belgesi Yenileme/Değiştirme Bedeli 595 641
Diyaliz Merkezi Ruhsat Yenileme/Değiştirme Bedeli 595 641
6.HASTA HAKLARI VE TIBBI SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Madde Bağımlılığı tedavi merkezi ön izin belgesi 729 786
Madde Bağımlılığı tedavi merkezi açılış ruhsatı 1.457 1.571
Evde bakım merkezi uygunluk belgesi 394 425
Evde bakım birimi uygunluk belgesi 238 257
7. EĞİTİM VE SERTİFİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası 185 199
Acil Bakım Hemşireliği Sertifikası 185 199
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikası 185 199
Temel Stoma Bakım Hemşireliği Sertifikası 185 199
Kemoterapi Hemşireliği Sertifikası 185 199
Dezenfeksiyon Asepsi Sterilizasyon Akademi Sertifikası 185 199
Dezenfeksiyon Asepsi Sterilizasyon Okul Sertifikası 185 199
Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Ücreti 185 199
8.KAN VE KAN HİZMETLERİ
Bölge Kan Merkezi (BKM) Ruhsatı 2.428 2.617
Transfuzyon Merkezi( TM) Ruhsatı 912 983
Kan Bağış Merkezi (KBM) Ruhsatı (Mobil KBM Dahil) 608 655
Ruhsat Yenileme (her biri için ruhsatlandırma fiyatının %50’si)
Uzman Hekim Sertifikası 243 262
Hekim Sertifikası 182 196
Hekim Dışı Sağlık Personeli Sertifikası 122 132
Terapötik Aferez Merkezi (T.A.M.)Ruhsatı 1.511 1.629
(T.A.M.)Ruhsat Yenileme (her biri için ruhsatlandırma fiyatının %50’si)
Terapötik Aferez Merkezi Sorumlu Uzman Hekim Sertifikası 260 280
Terapötik Aferez Merkezi Hekim Sertifikası 195 210
Terapötik Aferez Merkezi Sağlık Personeli Sertifikası 182 196
9.LABORATUVAR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Doku Tipleme Laboratuarı Ruhsatı 2.409 2.597
Ruhsat Yenileme (her biri için ruhsatlandırma fiyatının %50’si) 1.205 1.298
* Faaliyet belgelerinde yer alan her faaliyet türü için ayrı ayrı ücret alınır.
Laboratuvar Sorumlu/Koordinatör Belgesi* 500 539
10.DİĞER BELGE ONAYI
İl Sağlık Müdürlüklerince Onaylanan Her Bir Defter için 5 5

Not 1: Kamu Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (SB+MSB+Devlet Üniversiteleri+Belediyeier+Kızılay) ücret alınmayacaktır.

Not 2: 10.11.2012 Tarih ve 28463 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 419 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükmüne göre fiyatlar, yeniden değerleme oranı olan (%7,80) oranında artırılmıştır.


 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MGM.0.20/210.01.06

İVEDİ

 

 

 

SAĞLİK BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

îlgi: a) Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün 10/03/2010 tarihli ve B.07.0.MGM. 4.06.02.14/210.01.02/301 sayılı yazısı,

b) Bakanlığımızın (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 02/04/2010 tarihli ve B.07.0.MGM.0.20/100.06/4537 sayılı yazısı,

c) Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün 19/10/2012 tarihli ve B.07.0MGM.4. 10.00.00.0.00.00/1150sayılı yazısı.

 

îlgi (a) yazıda, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2. maddesi hükmüne göre tahsil edilen ruhsat bedellerinin Sağlık Bakanlığına yakınlığı göz önüne alınarak T.C. Ziraat Bankası Bulvar Şubesinde açılan tahsilat hesabı vasıtasıyla tahsil edildiği, tahsil edilen bedellerin en fazla 7 gün içerisinde Saymanlık Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesindeki tahsilat hesabına aktarıldığı belirtilerek, uygulamanın devamı yönünde bir sakınca olup olmadığı hakkında Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmiş, ilgi (b) yazıyla. 22/08/2008 tarihli ve 26975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinin 5. maddesi kapsamında uygulamanın devamında bir sakıncanın olmadığı kaydedilmişti.

Bu defa ilgi (c) yazıyla anılan Tebliğdeki sürenin, 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2 işgünü olarak belirlendiği, bu çerçevede anılan Şube ile yapılan yazışmalarda, sürenin Şube açısından verimli ve sürdürülebilir olmadığı görüşü, ancak. Saymanlık Müdürlüğünün Şubenin saygın ve hatırlı müşterilerinden olması sebebiyle 31/12/2012 tarihine kadar protokol değişikliği isteğinin kabul edileceğinin bildirildiği kaydedilerek, uygulamaya T.C. Ziraat Bankası ile devam edilip edilemeyeceği, devam edilecekse hangi sürenin göz önüne alınacağı konularında Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/7/2004 tarihli ve 5217 sayılı ö/.el Gelir ve özel ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. maddesi ile değişik Ek 2. maddesi hükmüne göre, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalar üzerinden belirli tarifelere göre alınacak ruhsatlandırma ücretleri Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünce tahsil edilerek bütçeye gelir olarak kaydedilmekte idi. Fakat, anılan Kanun Hükmünde Kararnameyi yürürlükten kaldıran 1 î/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Ruhsatlandırma ve lisans bedeli” başlığı taşıyan 57. maddesinde ise söz konusu ruhsat bedelleri ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının planlamaları kapsamında, gerçek veya tüzel kişilere sağlık alanında belirli bir hizmeti sunabilme veya hastane ve benzeri sağlık kuruluşları açabilme yetkisi veren lisans bedellerinin genel bütçeye veya özel bütçeli bağlı kuruluşların bütçelerine gelir kaydedileceği hüküm altına alınmış olup, tahsilatın hangi muhasebe birimi tarafından yapılacağına ilişkin bir düzenleme gerçekleştirilmemiştir.

Bu kapsamda, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarların Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Defterdarlık Sağlık Kurumlan Saymanlık Müdürlükleri, diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafından tahsil edilmesinin, ret ve iade işlemlerinin de tahsilatı yapan muhasebe birimlerince yapılmasının uygun olacağı, bu sebeple tahsilat işlemleri için banka protokolüne de ihtiyaç duyulmayacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arama

Sponsor Bağlantılar